Dom' (5,3 Ko) Diane (6,3 Ko) Morgan (5,8 Ko) Christophe (5,9 Ko) Jean Phi et Dom' (4,6 Ko)
Dom' (4,6 Ko) Jean Phi (4,8 Ko) Gérald (4,9 Ko) Dom' (4,4 Ko) Moi (4,3 Ko)
Nicolas RENO (5,1 Ko) Gwen MERLET (5,0 Ko) Anne (4,7 Ko) Jojo (4,0 Ko) ???? (4,7 Ko)
Carole (5,3 Ko) Cécile (5,7 Ko) Nicolas RENO (5,9 Ko) Oie1 (9,2 Ko) Oie2 (8,0 Ko)
20 Suivantes    Fin